Stille zaterdag

Welkom allen, ook degenen die meeluisteren via kerkdienstgemist of langs een andere weg. Vandaag is het stille zaterdag. Jezus is gestorven en begraven. Het verdriet is groot, bij de discipelen van Jezus.  Stil is het, na de heftige dag van de kruisiging. De aarde houdt zijn adem in…

Aansteken van de kaars…

Gebed en lofprijzing.

Voorganger: Open mijn lippen Heer

Allen:                    En mijn mond zal uw lof verkondigen.

Voorganger:       Geef mij, God, Uw redding

Allen:                    en ik zal juichen om uw eer.

Voorganger:       Aan God die ons uit de dood tot leven roept zij eeuwig eer

Allen:                    Amen.

Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God.

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Psalmgebed

Psalm: 118 (vs. 5.7-9,13.17.28; vertaling Vijftig Psalmen).

voorlezer             Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.

Ik spreek U uit, ik noem uw naam, zowaar als ik leef.

allen      Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

voorlezer            

In mijn nood heb ik geroepen : Heer!

En de Heer antwoordde,  Hij gaf me ruimte..

Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,

Wat kunnen mensen mij doen?

allen      Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

voorlezer            

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen,

beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht

allen      Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Voorlezer            

Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen.

Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilde mij op.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.

Ik spreek U uit, ik noem uw naam, zowaar als ik leef.

allen      Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef.

Schriftlezingen

Bijbellezing

Eerste lezing: Exodus 12: 29-42

Het orgel speelt de eerste 2 regels van LB 297

Tweede lezing: Matteüs 12, 38-40

Het orgel speelt opnieuw 2 regels van LB 297

Derde lezing: 1 Petrus 3: 18-22

Het orgel speelt de laatste 2 regels van LB 297

  • God, vanuit de ruimte van de stilte, vanuit het niet weten, vanuit de onzekerheid van het hart,

komen wij tot U. Tot wie anders, Heer, dan U? Wij bidden U:

Allen      God die ons roept tot leven Wij zien uit naar U

Voorlezer:           Wij willen leven Heer, niet sterven want daartoe hebt U ons gemaakt.

 Maar de dood lijkt het te winnen in ons, om ons heen, in een wereld zo kwaad en in beroering. Wie zal ons redden Heer, dan U?

Ik dank U Heer, ik roep uw naam want U zult opstaan ook in ons! U bent immers sterker dan de dood.

Wij bidden U:

Allen:    God die ons roept tot leven Wij zien uit naar U

Voor hen die leven zonder uitzicht, zonder hoop of ramen waar nog licht doorkomt,

bidden wij Heer: maak ons tot vurige fakkels van gerechtigheid en vrede,

en laat ons steeds weer zoeken mensen op te richten uit hun pijn.

Wees Gij onze handen, onze woorden van troost.

Wij bidden U:

Allen:    God die ons roept tot leven Wij zien uit naar U

Voorlezer:            Wij staan hier met de ogen naar het graf Heer, van uw zoon, het lijkt soms zo verloren. Maar draaien ons nu om Heer, naar de dag en zien de ochtendzon al langzaam gloren. Wij mogen met dit teken verder gaan ons leven in en steeds weer zichtbaar maken uw liefde en uw kracht, uw overwinnend  licht.

Vernieuw ons Heer en doe ons, weer geboren, herrezen leven. Met U als God nabij.

Wij bidden U ;

  1. Allen: God die ons roept tot leven Wij zien uit naar U

voorganger:        In stilte leggen we dat wat diep in ons hart leeft bij God neer.

…….

voorganger:        Onze Vader

allen:     die in de hemel zijt…

Afsluiting

LB 297: 1 en 2

1  Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2  O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard’ en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.


Zegenbede:

voorganger

God, wees ons genadig en zegen ons

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen

Allen: dan zal men op aarde uw weg leren kennen, en in heel de wereld uw reddende kracht

De kaars word gedoofd