Blije, 19 maart 2020. Gereformeerde Kerk Blije-Holwerd

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Woensdagavond is de kerkeraad opnieuw bij elkaar geweest om de voortgang te bespreken
ten aanzien van het houden van de kerkdiensten en ook ten aanzien van het onderhouden van
het kerkelijk leven in deze turbulente tijd.

Gezien de ontwikkelingen in het land en in onze omgeving, zoals het afgelasten van de vele
vergaderingen van diverse verengingen lijkt het ons thans verstandiger de fysieke
kerkdiensten op te schorten tot nader order. Dat betekent dat er voorlopig geen kerkdiensten
worden belegd.

Dit vraagt echter wel wat van ons geregeld kerkelijk leven. Daarom hebben we in de
kerkeraad nagedacht over alternatieve mogelijkheden om toch als gemeenteleden contact met
elkaar te houden.

Een van die zaken is dat onze predikant Eduard de Braak op de website kerkdienstgemist.nl,
(waar veel onze gehouden kerkdiensten op staan, die nog steeds gedownload kunnen worden)
elke zondag een meditatie te verzorgen.
We zijn een en ander aan het uitwerken. U zou voor deze uitzendingen bv. ook gebedspunten
kunnen aandragen. Ook onderzoeken we of we via YouTube dergelijke dingen kunnen opnemen, zodat u ook
beeld erbij hebt. Verder wordt er gekeken naar een Bijbelleesrooster voor de hele week. Dit
zou dan mogelijk ook op papier verspreid kunnen worden, zodat ieder thuis dit
gemeenteleesrooster kan gebruiken.

Het is in deze moeilijke tijd zaak, dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Dus telefonisch of
digitaal contact zijn goede middelen om de band met elkaar te onderhouden.

We weten ons klein voor de Here en we bidden u als kerkeraad Gods zegen en nabijheid toe
met de woorden van Psalm 91: 1 (berijmd).

“Hij, die op Gods bescherming wacht,
vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht,
beschaduwd door Gods woning.
Ik noem de HEER, op Wie ik bouw,
mijn toevlucht en mijn sterkte,
mijn God, op Wie ik vast vertrouw,
Hij, Die mijn heil bewerkte.”

We mogen ons van Hem, onze Heiland afhankelijk weten.

Eventuele nieuwe maatregelen over het coronavirus
worden bekendgemaakt op onze website
https://gkvnoordfriesland.nl

Hartelijk groeten,
Ds. Eduard de Braak, 2e preses
Jan Jarig van der Tol, scriba 2