Blije, 13 maart 2020 16.00 u

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Veel gemeenten vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen in verband met het
coronavirus. Dat geldt ook voor ons als kerkenraad en kerk in Blije.
We volgen de instructies van de overheid en het RIVM. Dit is ook het advies van het SKW
voor alle GKv-kerken. (https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/)
Eén van de aanbevelingen is op dit moment dat kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers
niet doorgaan. Dit vraagt bij ons als kerk om bezinning, aangezien wij qua bezoekers rond dit
aantal schommelen. Ook is een groot gedeelte van onze gemeente een kwetsbare groep
(ouderen en personen met verminderde weerstand). We hebben toch besloten de
kerkdiensten door te laten gaan, omdat de lof op God ook door moet blijven gaan.
Tegelijkertijd wil de kerkenraad de adviezen van het RIVM onderstrepen. We roepen ieder
kerklid met klem op om zich hieraan te houden.

Allereerst adviseren we eenieder dat wanneer u gezondheidsklachten heeft (verkouden; last
van de luchtwegen; hoesten; koorts) dat u thuis blijft. Ook wanneer je in contact bent
geweest met mensen die gezondheidsklachten hebben, roepen we u met klem op om
niet naar de erediensten te komen, maar op alternatieve wijze de erediensten mee te
beleven. Via internet (www.kerkdienstgemist.nl) kunt u de erediensten live meebeleven. Hebt
u hierbij hulp nodig, neem dan contact op met uw wijkouderling.
Ten tweede raadt het RIVM aan om grote gezelschappen te vermijden (zoals de eredienst)
wanneer u tot een kwetsbare groep behoort. Vertrouwt u het dus niet, blijf gerust thuis.
Ten derde raden we aan om de persoonlijke hygiëne in acht te nemen, wanneer u de
eredienst bezoekt. Was uw handen voordat u naar de kerk komt. Schud geen handen met
elkaar en neem wanneer het kan wat ruimte in acht, ook in de banken.
Ten slotte houden we geen normale doorgeefcollecte, maar een deurcollecte.

De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Mocht de situatie verergeren, kan de
kerkenraad alsnog beslissen om de erediensten niet door te laten gaan. Eventuele nieuwe
maatregelen over het coronavirus worden bekendgemaakt op onze website
https://gkvnoordfriesland.nl

Nederland is op dit moment in nood door de invloed van een virus. We merken als mensen
hoe kwetsbaar we zijn en afhankelijk van God. In het verleden heeft de kerk ook veel te
maken gehad met allerlei dreigingen. In die tijden riep de kerk op om te bidden voor de zorg
van onze hemelse Vader en voor degenen die getroffen worden. Nood leert bidden. In
navolging daarvan roepen wij u daartoe ook op. Bid dat God ons en Nederland mag
bewaren, dat we zijn nabijheid mogen ervaren. Hij heeft ons de belofte gegeven dat “dood
noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 8). Ook het coronavirus
zal de gemeenschap der heiligen daarom niet met angst vervullen. Wanneer we onze
angsten bij God brengen, zal Hij ons vervullen met vertrouwen en geloof dat Hij bij ons is en
altijd zal zijn.

In Christus verbonden,

Jan Greving
Preses GKv Blije-Holwerd